Rottweilereilla esiintyy jonkin verran luusto-ongelmia, kuten lonkka- ja kyynärniveldysplasiaa.

Nopeakasvuisella, raskasrakenteisella ja voimakasluustoisella rodulla on lisääntynyt riski sairastua kasvuhäiriöihin. Ongelmien taustalla ovat sekä geenit, että ympäristöstä (esimerkiksi ruokinnasta ja liikunnasta) johtuvat virheellisyydet. Näiden keskinäinen vaikutus on vaikeasti tulkittavissa.

Lonkkanivelet arvostellaan röntgenkuvan perusteella seuraavasti: A –ei muutoksia, B –lähes normaali/rajatapaus, C –lievät muutokset, D –kohtalaiset muutokset ja E –vaikeat muutokset. Lonkkaniveldysplasia on tila, jossa reisiluun yläpää ei sovi tiiviisti lonkkamaljakkoon. Rasitus voi aiheuttaa jo lievästi sairaissa ja löysissä lonkkanivelissä kulumaa ja johtaa nivelrikon kehittymiseen ja näin haitata koiran normaalia elämää.

Kyynärnivelet arvostellaan seuraavasti: 0 –ei muutoksia, 1 –lievät muutokset, 2 –kohtalaiset muutokset ja 3 –voimakkaat muutokset. Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisin isojen koirien etujalan ontumisen aiheuttaja. Yleensä kaikkien kyynärnivelen kasvuhäiriöiden seurauksena on ainakin hoitamattomana nivelrikko. Kyynärnivelen kasvuhäiriön taustalla on useita eri geenejä ja lisäksi siihen vaikuttavat ympäristötekijät, kuten ruokinta ja liikunta.

Luustoterveyden arvosteluvarmuutta mitataan BLUP-indekseillä Kennelliiton Koiranet jalostustietojärjestelmässä.

”BLUP-indeksi on ennuste koiran jalostusarvosta jossakin tietyssä ominaisuudessa. Koiran indeksiin vaikuttavat paitsi sen oma tulos, myös kaikki sukulaistulokset. Lisäksi indeksien laskennassa otetaan huomioon tuloksiin vaikuttavia ympäristötekijöitä.”

”Yli sadan koira on jalostusarvoltaan rodun keskiarvoa parempi ja alle sadan koira rodun keskiarvoa huonompi. Kun yhdistelmän uroksen ja nartun indeksien keskiarvo on yli 100 (tai summa yli 200), ovat pennut odotusarvoltaan rodun keskitasoa parempia. Kyseinen jalostettava ominaisuus paranee rodussa vähitellen, jos jalostusyhdistelmien indeksit ovat systemaattisesti suurempia kuin 100.”

Lähde: Suomen Kennelliitto ry